Üsküdar Hospital Türk Hastanesi olarak, kişisel verilerinizin ilgili yasa gereğince hukuka uygun olarak kaydedilmesi, güvence altına alınması ve paylaşılmasını sağlamak gibi hususlara hassasiyetle dikkat etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz faaliyet alanlarımız doğrultusunda saklanabilecektir. Anayasa madde 20’ de yer alan
“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”
amir hükmü çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve kanunun uygulanması bakımından türev mevzuat olan yönetmelikler ve kurul kararları yayımlanmıştır. Mezkur kanun kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda haklarınızı ve yükümlülüklerinizi aydınlatma ve bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getiririz. Kişisel verileriniz, Üsküdar Hospital Türk Hastanesi tarafından; Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri için hastanemize ayaktan ve yatarak yapılan sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortamda, SGK ve özel sigorta şirketlerinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlar, hastanemize sevk suretiyle gelişiniz durumunda diğer hastanelerin kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar),randevu bilgileri, çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Üsküdar Hospital Türk (“Hastane”) “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işbu Bildirim çerçevesinde açıklanan kapsamda işleyebilecektir. Çalışanlar da iş gereklilikleri bakımından hizmetlerini; hizmet alan hasta, hasta yakınları ile sağlık hizmeti ilişkisi çerçevesinde muhatap olunan tedarikçiler dahil sair 3. kişiler ve kuruluşlarla (genel olarak “Muhataplar” olarak anılacaktır) KVKK ve türev mevzuat doğrultusunda sürdürür ve çalışanlar “Muhataplar”la ilişkisinde kişisel verilerin korunması kapsamında personel olarak yükümlülük ve sorumluluklarına da riayet eder. İşbu Bildirim ile yürürlükte olan mevzuat hükümleri arasında çelişki meydana gelmesi halinde Hastane, “Veri Sorumlusu” sıfatı doğrultusunda mevzuat hükümlerinin uygulanacağını kabul etmektedir.

TANIMLAR

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ TEMEL İLKELER

Hastane hem iç prosedürlerinde hem dış prosedürlerinde, KVKK’nun 4. maddesi doğrultusunda işbu Bildirim ile kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk
 • Doğruluk ve güncellik
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
 • Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme
 • Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK’nun 5. Maddesi’ne uygun olarak Hastane tarafından “kişisel veri”lerin işlenme süreçleri KVKK ve ilgili mevzuat belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir:

 • İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması
 • Kanuni Gereklilikler Nedeniyle Verilerin İşlenmesi
 • Fiili İmkansızlık Nedeniyle İlgili Kişinin Rızasını Açıklayamayan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınamayan Kişinin Verilerinin İşlenmesinin Kendisinin Veya Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin İşlenmesinin Zorunlu Olması
 • Bir Sözleşmenin Kurulması Ve İfası İle Doğrudan İlgili Olmak Kaydı İle Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Zorunlu Olması
 • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması
 • İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Zorunlu Olan Verilerin İşlenmesi
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel veriler, kişisel verilerin aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kalmak kaydıyla işlenebilecektir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve sağlıkla ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükler kapsamında
 • Toplum sağlığı tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Erken teşhis ve koruyucu hekimlik, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme; banko ve vezne işlemleri; Hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı size daha iyi hizmet vermek amaçlı eğitim faaliyetlerine sokma, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; mevzuat sınırları içerisinde tanı ve tedaviye dönük araştırma ve cihaz temini yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve hukuki süreçler marifetiyle ödenmesi; kimliğinizi teyit etme; yeni doğan bebek bildirimi
 • Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama
 • Çağrı merkezleri ile görüşmelerin sağlık hizmetini daha etkin ve verimli kılabilmesi, hastane güvenlik görevlilerinin hizmetini daha iyi yerine getirebilmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
 • Hasta memnuniyetinin arttırılması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerimizin sizlere duyurulması, online ve canlı destek, ikincil görüş, internet siteleri üzerinden bilgilendirme ve yayım faaliyetleri, insan kaynakları politikalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sağlık hizmetinin etkinliğinin artırılması için grup şirketlerden ve gerektiğinde akademik kurumlardan destek alınabilmesi, otopark ve vale hizmeti dahil hastane binasının yardımcı hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi
 • Toplum sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, kimliğinizin teyit edilmesi, hastanemizin hizmetlerinden faydalanmanız için gereken çalışmaların yapılması, randevu almanız durumunda sizleri haberdar edebilme
 • Hastanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi ve sağlık hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve daha iyi bir hizmet anlayışı için sağlık hizmetleri kullanımınızı sağlık verilerini saklama amacı

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel veriler KVKK ve türev mevzuatın cevaz verdiği ve gerekli olduğu ölçüde ve halin şartlarına göre buradakilerle sınırlı sayıda olmamakla birlikte; sözleşmesel amaçlar doğrultusunda, sağlık hizmetinin ifa edilebilmesi, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, hastanemizin akdettiği sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yasal olarak veri aktarımının yasaklandığı haller dışında olması halinde yerine getirilmesi, hukuka uygun ve yasal olarak gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için departmanlar arası sevk ve bilgi tedariği, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Hastanemizin ve Hastanemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Hastanemizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve teşkilatı, Yükseköğretim Kurulu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri

 • İnternet üzerinden ikincil görüş ve canlı destek birimlerinin etkin sağlık hizmeti verebilmesi için online hizmet birimlerimize,
 • Türkiye Eczacılar Birliği, Özel sigortalar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve yargı birimleri, Tıbbi teşhis için destek aldığımız laboratuvar ve görüntüleme merkezleri
 • Hastane olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilere

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Üsküdar Hospital Türk hastanesi ve tıp merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve teşkilatı, Aile Hekimliği Merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler de bu kapsama dahildir ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde söz konusu kuruluşlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Hastane tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Hastane sağlık hizmetlerinin yasal gereklilikler çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi, insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Bildirim’de gösterilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVKK 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt içinde üçüncü şahıslara aktarılması düzenlenmiştir. Ana kural olarak kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü şahıslara aktarılamaz. Çalışanlarımız da MUHATAPLAR’ın kişisel verileri kural olarak üçüncü şahıslara aktarılamayacağına işbu Bildirim ile muttali olmuştur. Kişisel verilerin aktarılmasına dair süreçlerde aşağıdaki kriterlere uygunluk sağlanır. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin olarak tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi ve aktarım süreçlerinin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümlerine göre uyarlanması Hastane sorumluluğunda olup Kişisel Verilerin Korunması Heyeti tarafından bu süreçler takip ve koordine edilecektir. İlgili kişinin kişisel verilerin aktarılması için açık rızasının bulunması KVKK’nin 8. maddesi gereği kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması için ana kural ilgili kişinin açık rızasının bulunmasıdır. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların sağlanması koşulu ile kişisel verilerin aktarılması İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt içinde aktarılmasına dair açık rızasının bulunmadığı hallerde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri işleme şartlarına dair KVKK’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. Maddesinin 3. fıkrasıyla düzenlenen koşullarda kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması mümkündür. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması yönünden ilgili şartların sağlanması ve sair mevzuat hükümlerinin gerektirmesi koşulu ile kişisel verilerin aktarılması mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

KVKK’nın 9. maddesi gereği kişisel veriler ana kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Rıza verilmesi halinde yurtdışında bağlı kuruluşlarımızla eğitim faaliyetlerinden kaynaklanan meşru gerekliliklerle orantılı olarak paylaşılabilecek, Veri Koruma Kurulu’nun yayınlayacağı güvenli ülke listesi dikkate alınarak kişisel veriler aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel veriler, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu Bildirim’e uygun olarak işlenmiş olsa dahi, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile ilgili kişinin talebi veya bizzat Hastane tarafından silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Hastane, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmeye elverişli idari ve teknik altyapıyı sağlar. Çalışanlar verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini uygulamakla mükelleftir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz hastane adresine elden imzalı olarak teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail göndererek yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı info@hospitalturk.com adresine e-posta ile göndermeniz halinde; Üsküdar Hospital Türk Hastanesi talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin bedelsiz yasal gereklilikler hariç ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üsküdar Hospital Türk Hastanesi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

etme haklarına sahiptir.
Ayrıca, Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden Kanunu inceleyebilir, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sayfasını (http://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla bilginize sunulur.